SCHOOLREGLEMENT

Pedagogisch project en schoolreglement

Schooljaar 2018-2019

Welkom in onze school: een school voor jou!

Beste ouders

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.
De directie, het onderwijzend en opvoedend personeel zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu al danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. U draagt natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.

Beste leerling

Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in de Middenschool Sint-Pieter zet! Voortaan ben je leerling van onze school.
Ben je ingeschreven in het eerste leerjaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zul je je samen met je nieuwe klasgenoten aanpassen aan een andere leefwereld met nieuwe gewoontes en verplichtingen.
Dat die aanpassing niet voor iedereen even vlot verloopt, weten je leerkrachten gelukkig ook. Zij proberen je daarom zo goed mogelijk te begeleiden.

Ook jou, goede oude bekende

heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wilt helpen.

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.
Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.
In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.
Samen met alle leerkrachten wensen we je veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start.

Veel succes!

S. Schepens en K. Van Ryckeghem
Het directieteam

Deel 1: Pedagogisch project en engagementsverklaring

1.   Pedagogisch project
De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is een grote stap. Kiest u voor middenschool Sint-Pieter, dan kiest u voor een kleinere school waar de leerling centraal staat. Een leerling is bij ons geen nummer, integendeel. Iedereen verdient aandacht en zorg. Iedereen is in ons verhaal betrokken.
Wij erkennen dat elke leerling specifieke talenten heeft. In onze school zijn kennis en vaardigheden belangrijk, maar in ons pedagogisch project gaan we verder. Wij willen onze leerlingen maximale groeikansen geven om zich evenwichtig te ontplooien. We willen hen opvoeden tot sociale mensen met een rijke persoonlijkheid.

Kennis en vaardigheden

We bieden de leerlingen een degelijke en brede basisvorming aan.
We zijn gericht op vernieuwend onderwijs en geloven in innovatieve werkwijzen.
Leren leren en het verwerven van computervaardigheden staan in onze beide jaren centraal.
Begeleid zelfstandig leren met de leraar als coach start al in het eerste jaar.
Zo kan elke leerling tijdens deze twee oriënteringsjaren ontdekken waar hij of zij goed in is, interesse voor heeft en zijn talenten ontwikkelen.
Wij zullen het leerproces van heel dichtbij volgen, evalueren en rapporteren. Deze werkwijze staat garant voor een grondige basis, een goede studiekeuze en een vlotte overgang naar de tweede graad.
We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen na twee jaar middenschool een stevige basis hebben om te slagen in hun verdere studies.

Begeleiding aanbieden

Als het al eens wat moeilijker gaat, willen we de leerlingen via een uitgebouwde leerlingenbegeleiding helpen in het zoeken naar een oplossing.
We werken op maat van de leerling en de begeleiding wordt gedragen door het volledige schoolteam. Sommige leerlingen moeten meer uitgedaagd worden terwijl anderen nood hebben aan wat extra ondersteuning.

Betrokkenheid

Als kleinere school vinden we een goede interactie tussen alle partners (de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de directie) van heel groot belang. De toegankelijkheid van directie en leerkrachten is daar het grote bewijs van. Bovendien is er inspraak mogelijk via de schoolraad, de leerlingenraad en de directieraad.

Dialoogschool

Als katholieke school willen we waarden als tolerantie, solidariteit en openheid doorgeven aan elke leerling. We doen dit via vieringen, solidariteitsacties en onze dagelijkse houding tegenover elke leerling. We willen iedereen, ongeacht kleur of afkomst, die deze waarden belangrijk vindt, de kans geven les te volgen in onze school. We leren hen om verantwoordelijkheid te dragen in de maatschappij.

2.  Engagementsverklaring tussen school en ouders
In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

2.1   Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Er worden op onze school geregeld oudercontacten georganiseerd waarop u met de titularis en/of vakleerkracht de resultaten en de houding van uw kind kan bespreken. Er is een oudercontact voorzien met de titularis eind oktober en op het einde van elk trimester. De oudercontacten met de vakleerkrachten gaan door bij het begin van het tweede en derde trimester. Voor elk oudercontact ontvangt u een uitnodiging waarop u kan aanduiden wanneer u wenst te komen. We proberen dan een afspraak vast te leggen op de door u gevraagde momenten. Als school vinden we het belangrijk dat u op deze oudercontacten aanwezig kan zijn. Ook buiten de oudercontacten kan u altijd de school contacteren om eventuele problemen te bespreken.

2.2   Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid
Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement deel 2 onder punt 3.1.
Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.
Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB , helpen om een oplossing te zoeken. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van onderwijs en naar het zorgteam van de politie.
Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

2.3   Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Leerlingenbegeleiding is het geheel van activiteiten uitgaande van school en CLB om leerlingen zowel in groepsverband als individueel te begeleiden in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing. Leerlingenbegeleiding is hoofdzakelijk een positief proces van ondersteunend stimuleren van leerlingen in functie van het leerproces.

Studiebegeleiding
In onze eerste graad wordt veel aandacht besteed aan het leren leren. Daarnaast geeft ook elke leerkracht tips om te studeren. Voor wiskunde en Frans worden wekelijks inhaallessen georganiseerd. Voor de andere vakken kunnen inhaallessen op vraag gegeven worden. Daarnaast kunnen leerlingen ook individueel begeleid worden in het leren studeren.

Studiekeuzebegeleiding

De leerlingen van het tweede jaar en hun ouders krijgen door de vertegenwoordiger van het CLB uitleg over de verdere studiemogelijkheden. De leerlingen vullen ook een keuzewerkboek in waar gepeild wordt naar hun interessepunten en studiehouding. Door de klassenraad wordt een voorlopig advies geformuleerd op het einde van het tweede trimester en een definitief advies op het einde van het schooljaar. Er is een oudercontact voorzien om het voorlopig advies te bespreken.

Socio-emotionele begeleiding
Leerlingen die sociale of emotionele problemen hebben kunnen terecht bij de leerlingenbegeleider of de directie. Er wordt tijd gemaakt voor een individueel gesprek. In overleg met leerling, ouders en school proberen we te zoeken naar een oplossing of een gepaste vorm van begeleiding. De school rekent hier op een positieve medewerking van de ouders.

2.4   Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.

Deel 2: Het regelment

1.   De inschrijvingen en toelatingen
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je  terug op onze website (www.middenschoolsint-pieter.be) en in onze folder.

Eenmaal ingeschreven in onze school, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel als:

 • je zelf onze school verlaat;
 • je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd;
 • een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien;
 • jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het schooljaar;
 • je ondanks begeleiding blijft spijbelen.
   

Onze school vraagt op het einde van het eerste jaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving.

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

2.   Onze school

2.1   De dagindeling en vakantieregeling

  8.20 u

alle leerlingen zijn op school

  8.25 u  -    9.10 u

lesuur 1

  9.10 u  -  10.05 u

lesuur 2

10.05 u  -  10.20 u

onderbreking

10.20 u  -  11.10 u

lesuur 3

11.10 u  -  12.00 u

lesuur 4

12.00 u  -  13.20 u

middagpauze

13.20 u  -  14.10 u

lesuur 5

14.10 u  -  15.00 u

lesuur 6

15.00 u  -  15.15 u

onderbreking

15.15 u  -  16.05 u

lesuur 7

Op maandag worden alle leerlingen om 12.55u op school verwacht voor een kort klasmoment.
Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseert de school middagactiviteiten die in het pedagogisch project van de school kaderen. De data vind je in de jaarkalender terug. Alle leerlingen nemen verplicht aan deze middagactiviteiten deel.
Omdat de concrete vakantieregeling elk schooljaar verschillend is, ontvang je elk jaar een aangepaste schoolkalender. De schoolkalender vind je ook terug op smartschool.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling.

2.2   Extra-murosactiviteiten
In het kader van bepaalde lessen kunnen excursies, bezoeken… georganiseerd worden. Alle leerlingen nemen deel aan deze activiteiten. Deze extra-murosactiviteiten worden altijd vooraf aangekondigd. Er wordt gezocht naar de meest voordelige formule en de kostprijs wordt vooraf meegedeeld. De afrekening gebeurt via de schoolrekening. Het is mogelijk dat deze activiteit meer tijd in beslag neemt dan een gewone schooldag.

2.3   Schoolkosten
Als bijlage bij dit schoolreglement ontvang je in september een lijst met schoolkosten die we van je ouders kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker zullen moeten maken, zoals het betalen van je schoolboeken, kopieën…
Zaken die je alleen bij ons kan aankopen, zoals voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als ergens anders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten je ouders ervoor betalen.
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je er gebruik van maakt, dan moeten je ouders er wel voor betalen.
Voor sommige kosten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere kosten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die kost moet betalen vast. Een kopie kost bijvoorbeeld 0,06 EUR per stuk. Van deze prijs zullen we niet afwijken.
Van sommige kosten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die kosten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn.
We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost.
De bijdrageregeling werd besproken in de schoolraad.
De school bezorgt aan je ouders viermaal per schooljaar een schoolrekening in een gesloten omslag. Alle inhoudelijke opmerkingen of klachten dienen binnen de tien kalenderdagen na afgifte of verzending aan de school overgemaakt te worden. We verwachten dat deze afrekening tijdig (binnen 30 dagen na afgifte of verzending- poststempel) en volledig wordt betaald. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. De school kan niet gehouden zijn om in te gaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we beide ouders een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen de ouders contact opnemen met de directie. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij gaan discreet om met elke vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen gemeld zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt overgegaan tot het versturen van een ingebrekestelling via onze juridische diensten, waarbij van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling de wettelijke intrestvoet aangerekend kan worden. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de VZW Secundair Onderwijs Karel de Goede bevoegd.
Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

3.   Studiereglement
In wat volgt gaan wij dieper in op “het leren op onze school”. Ongetwijfeld besef je heel goed dat “jijzelf” een groot aandeel hebt in je verdere ontwikkeling.
Wij vinden het heel belangrijk dat je duidelijk weet wat van je gevraagd wordt op  studiegebied. Meer nog, dat jij en je ouders een duidelijk zicht hebben op het evaluatiesysteem van onze school en weten welke elementen er zoal meespelen in je eindbeoordeling. Dit studiereglement moet je dan ook beschouwen als een hulp in de verdere uitbouw van de schoolloopbaan.

3.1   Afwezigheid
Zoals je in de engagementsverklaring in deel I kon lezen, ben je verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.5. Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie vind je in punt 3.1.6.

3.1.1   Je bent ziek.

3.1.1.1   Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?

 • voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen    volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je vindt hiervoor een document achteraan in je schoolagenda. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.
 • een medisch attest is nodig:
  • voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;
  • wanneer je in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;
  • als je ziek bent tijdens de proefwerken;
 • Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:
  • het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
  • de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;
  • begin- of einddatum zijn vervalst;
  • het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, ...

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen.

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst.
Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.

3.1.1.2  Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?
Als je wegens ziekte, handicap, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen.
Als je wegens ziekte, ongeval, handicap of specifieke onderwijsbehoeften geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dit wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

3.1.1.3   Tijdelijk onderwijs aan huis
Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je thuis les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken. TOAH is gratis.

Je hebt recht op TOAH als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH  binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg. Ben je niet-chronisch ziek dan krijg je 4 uur per week les. Ben je chronisch ziek dan krijg je 4 uur thuis les per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid;
 • je verblijft op 10 km of minder van de school;
 • je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

3.1.1.4 Synchroon internetonderwijs
Als je door ziekte of ongeval tijdelijk niet de lessen kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

3.1.2   Je moet naar een begrafenis of huwelijk
Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde, bij te wonen. Je bezorgt dan vooraf aan de school een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging.

3.1.3   Je bent (top)sporter
Als je in het bezit bent van een topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen.

3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut
Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

3.1.5   Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen

 • je moet voor een rechtbank verschijnen;
 • de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
 • je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
 • je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • je werd preventief geschorst;
 • je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten;
 • je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel;
 • je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking:

- ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);
- ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen)
en het Wekenfeest  (2 dagen)
- ben je orthodox: Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag) (enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek feest).

3.1.6   Je hebt de toestemming van de school nodig om afwezig te zijn
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je de toestemming van de school nodig  (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…).Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnenbrengen.

3.1.7   Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken?
Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken.
Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Hij beslist dan in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld.

3.1.8   Spijbelen kan niet
Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Als je teveel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Bovendien werd er ook een protocol met de politie opgemaakt waarin staat dat jouw dossier kan overgemaakt worden aan de politie.

Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.

3.2   Persoonlijke documenten

3.2.1   Schoolagenda
Je hebt elke dag je schoolagenda bij en je vult nauwkeurig de opdrachten en taken in. Mededelingen voor je ouders kunnen hierin worden vermeld. De schoolagenda wordt wekelijks door de ouders ondertekend. De schoolagenda kan ook digitaal geraadpleegd worden op Smartschool.
Een agenda is een officieel werkdocument. We verwachten dat die netjes gehouden wordt. Indien dit niet gebeurt, kan je verplicht worden om een nieuwe agenda aan te schaffen.
De klassenleraar (-lerares) zal dit alles controleren.

3.2.2   Notitieschriften
Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren.

3.2.3   Persoonlijk werk
Je werk en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven.
Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elk huiswerk bijgewerkt.
Deze verplichting vervalt echter bij een langere gemotiveerde afwezigheid, na afspraak met je vakleraar.

3.3   Het talenbeleid van onze school
Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien eind september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt.

3.4   Begeleiding bij je studies

3.4.1   De klassenleraar (-lerares)
Eén van je leraars (leraressen) vervult de taak van klassenleraar (-lerares).
Bij die leraar (lerares) kun je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie.
Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten.
Een klassenleraar (-lerares) volgt elke leerling(e) van zijn/haar klas van zeer nabij. Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

3.4.2   De begeleidende klassenraad
Op onze school heb je als leerling(e) recht op een passende begeleiding.
Om het contact met en de samenwerking tussen de vakleraars (-leraressen) te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een ‘begeleidende klassenraad’ samen. Deze bestaat uit alle leerkrachten van wie je les krijgt, de leerlingenbegeleider, de directeur en eventueel een medewerker van het CLB.
Tijdens deze vergadering verstrekt de klassenleraar (-lerares) ruime informatie of toelichting over de studie en houding van elke leerling(e) van zijn/haar klas. Door bespreking zoekt men samen naar passende begeleiding en kan door de klassenraad een begeleidingsplan worden afgesproken.
Soms is doorverwijzing naar het CLB Brugge(n) of een andere instantie noodzakelijk.
Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via de schoolagenda, smartschool of per brief op de hoogte gebracht.
In het verslag van deze vergadering wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders opgenomen.
Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze ‘begeleidende’ klassenraad is je studievorming in de tijd volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden.

3.4.3 Smartschool
Smartschool is een elektronische leeromgeving en communicatieplatform. Elke leerling krijgt een gebruikersnaam en paswoord. Er wordt verwacht dat je dagelijks smartschool opent. Je kan je schoolagenda raadplegen, leerkrachten kunnen bij hun vak samenvattingen of oefeningen plaatsen,…. Via het berichtensysteem kun je een bericht sturen naar het secretariaat, een leerkracht, de directie of een medeleerling. Je kan ook de resultaten van je toetsen of taken opvolgen.
Ook de ouders hebben een account op smartschool en kunnen berichten sturen, de resultaten opvolgen, de schoolagenda raadplegen,… Smartschool wordt ook gebruikt om brieven en documenten door te sturen. De ouders krijgen  een beknopte handleiding en er zijn ook informatiesessies gepland.

3.4.4   De inhaalles en remediërende studie
Indien je voor bepaalde (hoofd)vakken problemen ondervindt, kan de vakleraar beslissen om je naar de inhaalles te sturen. Jij of je ouders kunnen ook vragen om naar een inhaalles te komen. Enkel wie meewerkt in klas wordt toegelaten tot een inhaalles. Voor wiskunde en Frans worden elke week inhaallessen voorzien. Voor de andere vakken enkel op aanvraag. Als blijkt dat je onvoldoende studeert, kan er een remediërende studie of werkstudie volgen. Deze kan doorgaan op dinsdag  of donderdag van 16.20u tot 17.30u. Je ouders worden hiervan verwittigd via je schoolagenda of smartschool.

3.4.5  Een aangepast lesprogramma
Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat aanvragen.  Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad die vraag onderzoeken en een beslissing nemen.

Bij specifieke onderwijsbehoeften

 • Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan gaan om extra hulpmiddelen of om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma,… We werken hiervoor samen met het CLB.

Bij ziekte of ongeval

 • Als je wegens ziekte of ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (vb meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden

 • Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen:

- wanneer je hoogbegaafd bent en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB;

- wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van
  studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig
  onderwijs.

- wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken  
  moet wegwerken.

3.4.6   De evaluatie
Wij vinden het heel belangrijk dat je regelmatig leert studeren. Daarom hechten we veel belang aan je “dagelijks werk”. Er worden 40% van de punten toegekend aan dagelijks werk, 60% van de punten zijn te verdienen bij de proefwerken.

3.4.6.1  Soorten evaluatie

 • Evaluatie van het dagelijks werk

Ze omvat de beoordeling van je oefeningen in klas, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze evaluatie verstrekt aan de leerkracht informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en studiehouding.
Tijdens de laatste vijf lesdagen voor de proefwerken mogen er geen overhoringen meer gegeven worden.

 • Proefwerken

De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote delen van de leerstof kunt verwerken. De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen.
De school behoudt het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. De proefwerken gaan door in de voormiddag. In de namiddag ben je vrij om te studeren. Wie het wenst kan ook studie op school volgen.
Als je bepaalde proefwerken niet hebt kunnen afleggen, zal de klassenraad beslissen welke proefwerken je moet inhalen.

 • Permanente evaluatie

Er zijn geen proefwerken voor volgende vakken: lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding, muzikale opvoeding , techniek, wetenschappelijk werk, technologische activiteiten, STV (eerste jaar), godsdienst en talentenuur. Dit betekent dat alle punten naar het dagelijks werk gaan. Zowel de vakinhoud als de vakattitudes worden beoordeeld.

3.4.6.2   Fraude
Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten, …

Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om  je voor die taak of toets een nul te geven.
Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we  een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders.

Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk of werkstuk het cijfer nul krijgt of dat het bewuste proefwerk of werkstuk nietig wordt verklaard. De nietigverklaring heeft tot gevolg dat je voor dit proefwerk of werkstuk geen cijfer krijgt. Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten.
Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat je reeds een getuigschrift of diploma hebt behaald, dan kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma’s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd.

3.4.6.3 Meedelen van de resultaten
De resultaten van je toetsen, taken of opdrachten kunnen geraadpleegd worden op Smartschool (Skore).
Op het einde van elk trimester wordt een rapport uitgedeeld met vermelding van de resultaten van het dagelijks werk en de proefwerken. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen.
Op dit rapport worden ook je attitudes(medewerking, beleefdheid, orde,…) beoordeeld.
Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

3.5   De deliberatie op het einde van het schooljaar.

3.5.1   De delibererende klassenraad
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.
Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad.
Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom:

 • of je al dan niet geslaagd bent;
 • welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt.

De delibererende klassenraad steunt zich daarbij op:

 • de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald;
 • beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het  schooljaar;
 • de mogelijkheden voor je verdere studies.

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.
De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan. 

3.5.2   Mogelijke beslissingen
De delibererende klassenraad spreekt zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar:

 • krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar;
 • ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met het rapport de belangrijkste reden voor die beslissing.
 • als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.

Op het einde van de eerste graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij: een getuigschrift van de eerste graad.

In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je geslaagd bent. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen.

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven.

3.5.3   Advies
Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad zowel bij een attest A, B als C worden geformuleerd en schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders worden meegedeeld.
Dit advies kan o.a. bestaan uit:

 • concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantiewerk. Het vakantiewerk wordt ingediend eind augustus. Er volgt ook een mondelinge test over je vakantiewerk. De kwaliteit en de ernst waarmee het werk werd uitgevoerd zijn belangrijk voor het volgende schooljaar.
 • een waarschuwing voor één of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan moet schenken. Ondanks één of meer tekorten, neemt de klassenraad toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we het daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.
 • suggesties voor het verder zetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten)

3.5.4   Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad
De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan moeten je ouders de volgende procedure volgen.

3.5.4.1   Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De datum van de rapportuitdeling vind je terug in de jaarkalender. Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) om een gesprek aan te vragen. Het gesprek aanvragen gebeurt ofwel telefonisch op het nummer 050 82 68 22 (tussen 9 en 17 uur), ofwel schriftelijk bij de directeur. Je ouders krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kan de school niet meer op die vraag ingaan.
Tijdens dit gesprek maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De directeur of zijn afgevaardigde verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.
We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden:

 • de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;
 • de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de directeur ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

3.5.4.2   Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan, dan kunnen je ouders in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur:

Dhr. Jo De Cock
Voorzitter van het schoolbestuur
Collegestraat 24
8310 ASSEBROEK

Die brief versturen ze ten laatste de derde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat:

 • ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de directeur (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd)
 • ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad. (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).

Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als de ontvangst.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep inhoudelijk niet zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van datum.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • het beroep is per aangetekende brief verstuurd;
 • het beroep is gedateerd en ondertekend.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten.

3.5.4.3 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook wie is wie in deel 3). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van je ouders grondig zal onderzoeken.  Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Je ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van de mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders melden.

Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je ook van harte toe!

4  Leefregels, afspraken, orde en tucht

4.1   Concrete afspraken en leefregels op school

4.1.1   Schoolpoort
De school opent ’s morgens haar deuren om 8.00 u, ’s middags om 13.00 u
(maandag 12.45u). 
Nodeloos vroege aanwezigheid aan de schoolpoort is niet gewenst.
Alle leerlingen maken gebruik van de schoolingang ‘Maréchalstraat’.
Als je per fiets naar school komt, stap je af aan de schoolingang. Je mag niet blijven rondhangen rond de fietsrekken. Je sluit steeds je fiets. Onkosten door schade of diefstal worden niet door de school vergoed.
Nooit verlaat je de school zonder toestemming.
Je neemt steeds de kortste weg naar school en naar huis.
Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij zich ook buiten de schoolpoort gepast en correct gedraagt. Wie de naam van de school wegens onbehoorlijk gedrag in opspraak brengt, zal zich hiervoor moeten verantwoorden.
’s Morgens, ’s middags en ’s avonds is het om veiligheidsredenen verboden om zich in groepen langs de weg op te houden. Het kan alleen maar voor problemen zorgen en je kunt hierover door elke leerkracht of opvoeder aangesproken worden.
Wie te laat komt, dient zich aan te melden in het secretariaat voor hij/zij naar de klas gaat. Hij/zij krijgt een nota in zijn/haar schoolagenda die door de ouders wordt ondertekend.
Wanneer je drie keer te laat komt binnen een korte termijn, wordt dit als een ernstige storing van het schoolgebeuren beschouwd en wordt dit gesanctioneerd.

4.1.2   Speelplaats
Alle leerlingen zijn voor het begin van de lessen en tijdens de speeltijden op de speelplaats.
Niemand verlaat de speelplaats zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opvoeder die toezicht houdt.
Bij regenweer en mits uitdrukkelijke toelating van de dienstdoende opvoeder kunnen de leerlingen schuilen in de rotonde.
Ook tijdens de speeltijden wordt van de leerlingen een voorname houding verwacht.
Tegen de muur hangen, op de grond of op een vensterbank zitten,… zijn weinig stijlvolle houdingen; ze zijn dan ook verboden.
De speelplaats moet net zijn. Elke vorm van afval wordt in de vuilnisbak gegooid. We sorteren onze afval: er zijn speciale afvalemmers voor restafval en PMD.
De leerlingen spelen alleen met ballen die door de school worden ter beschikking gesteld.
Je hindert je medeleerlingen niet tijdens het spel.
Bij het belsignaal gaan de leerlingen onmiddellijk op de daartoe voorziene plaats in de rij staan. Bij het binnengaan van het gebouw wordt er niet meer gepraat. Hoofddeksels in het gebouw worden niet toegelaten.

4.1.3   Klas
Je hangt je jas aan de kapstok. Je laat in de gang of in de rotonde geen gerei rondslingeren.
Je komt de klas in stilte binnen en je blijft staan tot de toelating gegeven wordt om te gaan zitten.
Als de directeur, inspecteur, verificateur… de klas binnenkomt, sta je op.
Er is ook een verantwoordelijke die de deur opent, als de directeur, inspecteur, verificateur…de klas verlaat; de andere leerlingen staan op.
We verwachten dat je in de klas elke les aandachtig volgt en hierbij de richtlijnen van je leerkrachten volgt.
De klaslokalen zijn alleen tijdens de lesuren toegankelijk.
Je gaat nooit een klaslokaal binnen zonder te kloppen.
Verplaatsingen naar andere lokalen gebeuren rustig en zo vlug mogelijk.
Tussen twee lestijden in staat de deur open zolang er geen leerkracht aanwezig is.
De hele klas is verantwoordelijk voor de netheid in het klaslokaal. We sorteren afval: er is een bak voor restafval, PMD en papier en karton voorzien in elke klas.
Het klaslokaal dient altijd net en ordevol te zijn. Boeken en schriften liggen niet op de vensterbank of op de grond. Je bergt je gerei ordelijk op in de kast of in je boekentas.
Elke leerling beschikt bovendien over een individueel afsluitbaar kastje, een “lockertje”. Dit kan gebruikt worden om boeken, turnzak, brooddoos… in op te bergen tijdens de speeltijd, over de middag of na de avondstudie. Elke leerling krijgt één sleutel. Het gebruik van de lockertjes is gratis. Er wordt via de eerste schoolrekening een waarborg van 10 EUR aangerekend.
Indien het kastje eind juni onbeschadigd is en de sleutel wordt teruggegeven, zal de waarborg terugbetaald worden.
Alle materiaal dat na schooltijd niet op de afgesproken plaats ligt, wordt door de school in beslag genomen. Om je materiaal terug te krijgen, moet je je met de schoolagenda aanmelden in het secretariaat (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tussen 16.05u en 16.20u; op woensdag tussen 12.00u en 12.15u). Indien je herhaaldelijk niet in orde bent, wordt de straflijn verder gevolgd. Wat op het einde van het schooljaar niet afgehaald werd, wordt aan een goed doel geschonken.

4.1.4   Studie
Op maandag, dinsdag en donderdag is het mogelijk om avondstudie te volgen. De studie start om 16.20u en duurt tot 17.30u.
Als de volgende schooldag geen gewone lesdag is, is er geen avondstudie.
Bij het uitzonderlijk wegvallen van de studie (vb. bij mist, gladheid,…) wordt dit steeds vermeld in de schoolagenda.
De eerste week na de kerst- en paasvakantie is er geen avondstudie. Na de herfst- en krokusvakantie begint de studie op maandag.
Wie niet aanwezig kan zijn, dient daarvoor een door de ouders ondertekende verantwoording mee te brengen.

4.1.5   Eetzaal
Leerlingen die ’s middags niet naar huis of familie gaan, eten op school. Het is mogelijk om een warme maaltijd of eigen boterhammen met soep of frisdrank te nemen. Het gebruik van de eetzaal is gratis. Er is ook gratis water te verkrijgen.
Er wordt geen toelating gegeven om buiten de school te gaan eten. De school neemt geen verantwoordelijkheid op voor leerlingen die de school toch verlaten zonder toestemming.
Wanneer je uitzonderlijk niet op school blijft eten, moet dit schriftelijk gemeld worden aan het secretariaat (wanneer je een warme maaltijd neemt, verwittig je voor 9.00 u.).
Voornaamheid en beleefdheid zijn ook in de eetzaal erg belangrijk:

 • kom rustig de eetzaal binnen;
 • verspil geen eten;
 • verlaat je plaats niet vooraleer daartoe teken gegeven wordt;
 • wie morst, maakt zelf de tafel, vloer of stoel schoon.

Na elke maaltijd wordt de eetzaal opgeruimd, hiervoor is er elke week een dienstregeling voorzien.
Drank in blikjes of glazen flessen mogen niet meegebracht worden.
Wie zijn boterhammen vergeten heeft, eet een warme maaltijd.
Kauwgom is verboden op school.

4.1.6   Kledij
We verwachten dat je je kledij, schoeisel, haartooi, enz. aanpast aan de schoolsituatie. Aangezien er op onze school geen uniform is, kun je op dit vlak vrij creatief zijn. Er moet echter een onderscheid zijn tussen schoolkledij enerzijds en sport- of vakantiekledij anderzijds.
Om discussies te vermijden maken we enkele afspraken:

 • een hoofddeksel in het gebouw kan niet;
 • opvallende sieraden, make-up, opvallend gekleurd haar passen niet op school;
 • zichtbare tatoeages en piercings zijn verboden;
 • je rok, broek of kleedje moet een deftige lengte hebben: net boven de knie kan, een minirok of short kan niet, zelfs niet gecombineerd met een legging;
 • je hemd, polo, T-shirt, kleedje of bloes moet je schouders bedekken, spaghettibandjes zijn niet toegelaten;
 • diepe halsuitsnijdingen, een blote buik of rug passen niet;
 • je draagt gesloten schoenen, sandalen of laarzen. Slippers en muiltjes zijn niet toegelaten. Neutrale sportieve schoenen kunnen wel.

Bepaalde onvoorspelbare modetrends kunnen wij in dit reglement niet opnemen. Daarom kun je in geval van twijfel bij de leerlingenbegeleider terecht die dan uitmaakt of een bepaalde haartooi, klederdracht of andere versiering in overeenstemming is met de geest van dit reglement.
Indien je kledij niet strookt met de voorschriften kan gevraagd worden om de volgende dag andere kledij aan te trekken. Je ouders zullen steeds op de hoogte gebracht worden.

Tijdens de lessen LO dragen de leerlingen sportkledij:

 • voor de jongens: rood voetbalbroekje, wit T-shirt met het logo van de school,
  lage stevige sportschoenen ( geen zwarte zolen), sportsokken.                  
 • voor de meisjes: rode gymbroek, wit T-shirt met het logo van de school, lage
  stevige sportschoenen (geen zwarte zolen), sportsokken.

De sportkledij (behalve sportschoenen en sokken) kan op school tijdens de eerste week van het schooljaar worden aangekocht.

4.1.7   Houding en persoonlijke bezittingen
Een correcte en stijlvolle houding, ook qua taalgebruik, wordt verwacht tegenover directie, leerkrachten, opvoeders en medeleerlingen.
Respecteer andermans bezit; zorg voor je eigen bezit.
Zet je naam op alle schoolbenodigdheden, kledij en sportkledij. Stop je persoonlijke bezittingen in je boekentas of lockertje.
Laat geen geld of waardevolle zaken achter in je boekentas of in de gang.
Leerlingen die gebouwen of meubelen van de school beschadigen, zijn verplicht de schade en/of het uurloon volledig te vergoeden.
Het gebruik van een GSM, smartphone, iPhone …op school is verboden. Deze toestellen breng je mee op eigen verantwoordelijkheid. Je GSM, smartphone, iPhone,…steek je gedurende de schooldag in je locker. Overtredingen kunnen leiden tot in beslagname van het toestel.

4.1.8   Gezondheid
Eerste hulp
De school beschikt over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. De school beschikt ook over enkele personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je eerste hulp nodig hebt, laat je dat meteen weten aan één van onze personeelsleden. Zo nodig zal de school de hulp van gespecialiseerde diensten inroepen of jou zelf naar het ziekenhuis laten voeren. De school zal je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.
Als je beroep doet op eerste hulp, dan wordt dit in een register genoteerd. De bedoeling is zo na te gaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om dit te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.
Als je tijdens de praktijkvakken het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Toezien op het gebruik van geneesmiddelen
Als je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen, kunnen je ouders de school vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Je ouders bezorgen een document van de behandelende arts waarin vermeld wordt welk geneesmiddel en welke dosis moet toegediend worden. De school zal dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en een personeelslid zal erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. De geneesmiddelen worden uitsluitend in het verzorgingslokaal ter beschikking gesteld. Zo nodig zal het toeziend personeelslid je helpen (bijvoorbeeld het indruppelen), maar in geen geval zal het personeelslid andere medische handelingen stellen (bijvoorbeeld een inspuiting), want dit is strikt verboden. Neem je het geneesmiddel om één of andere reden niet, dan worden je ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Je wordt ziek op school
Een zieke leerling hoort thuis te zijn. Als een leerling op school ziek wordt, worden de ouders verwittigd en gevraagd de leerling op te halen. Zolang de school verantwoordelijk blijft voor de leerling, kan een arts geraadpleegd worden bij verontrustende ziektetekens.
De eigen huisarts van de leerling wordt eerst gecontacteerd. Lukt dit niet dan doet de school beroep op een arts uit de buurt. In noodgevallen kan de hulpdienst opgeroepen worden. Het toedienen van medicijnen valt niet onder ‘eerste hulp’. De school beschikt alleen over paracetamol. Heeft een leerling hoge koorts (38,5° of meer) en kan de leerling niet snel afgehaald worden dan zal de school een arts raadplegen. Op zijn/haar advies kan een koortswerend middel toegediend worden.
Wanneer een leerling regelmatig lichamelijke klachten heeft, bespreekt de school dit met de leerling, ouders, het zorgteam of leerlingenbegeleiding.

Medische handelingen
De school mag geen medische handelingen stellen. De school zal dan ook niet ingaan op verzoeken tot medische bijstand die buiten de hierboven handelende situaties vallen. In geval van nood zal de school steeds een arts contacteren.

Preventiebeleid rond drugs, roken en alcohol
Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor het drinken van alcoholische dranken, roken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen.
Op school geldt er een absoluut en permanent rookverbod voor iedereen. Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en heat-stick zijn verboden. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook op de open plaatsen. Dit rookverbod geldt ook tijdens extra-murosactiviteiten. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform het orde- en tuchtreglement zoals vermeld in het schoolreglement. Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directie.
Sommige genotsmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs - verder kortweg “drugs” genoemd - zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school terzake een preventiebeleid. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit aan dit beleid mee te werken. Er is hieromtrent ook een protocol afgesloten met politie.
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school proberen om je te helpen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen bij aanzet tot gebruik of drugs verhandelt.

4.1.9   Veiligheid
De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er werken en leven. Zij treft dan ook maatregelen betreffende brandpreventie, -bestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen respecteert en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen.
In bepaalde lokalen zijn specifieke reglementen van toepassing. Deze reglementen hangen in deze lokalen uit en worden aan de leerlingen toegelicht. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel. Je vindt deze reglementen ook terug op smartschool.
Als leerlingen betrapt worden op strafbare feiten (vandalisme, diefstal, opzettelijke vernieling, …) kan een tuchtprocedure gestart worden die, afhankelijk van de ernst van de feiten, kan leiden tot een definitieve uitsluiting.

4.1.10   Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag
Ten aanzien van pesten beschikt de school over een stappenplan dat met concrete situaties rekening houdt. Wie gepest wordt, kan zich richten tot een leerkracht, de leerlingenbegeleider, iemand van het ondersteunend personeel of de directeur. Pestende leerlingen moeten weten dat dit door de school niet getolereerd wordt en dat er onmiddellijk zal opgetreden worden. Indien nodig zal het orde- en tuchtreglement toegepast worden. De school verwacht van de leerlingen dat zij pestgedrag signaleren wanneer zij er weet van hebben.

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je altijd contact opnemen met je titularis, de leerlingenbegeleider of de directeur. We zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor privacy van alle betrokkenen.

4.1.11   Privacy op school
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingenbegeleiding hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind je in deel III punt 4 van het schoolreglement.
Jouw persoonsgegevens verwerken we met het programma Informat. We maken met de sofwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn jouw begeleiding ( zoals de klassenraad, het CLB).
Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dit kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken.
Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met de directie.

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht om een kopie van een eventueel gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, aan je nieuwe school te bezorgen. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten.

De school publiceert geregeld beeld- of  geluidsopnames van leerlingen op haar website, in de informatiebrochure, … De bedoeling van deze opnames is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. De personen die de opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. Bij je inschrijving vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- en geluidopnames. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken.
We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen beeld- of geluidsopnames maken.

De school kan gebruik maken van bewakingscamera’s om de toegangen tot de school te bewaken. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedere gefilmde mag een gemotiveerde aanvraag indienen om toegang te krijgen tot de beelden.

De school behoudt zich het recht om, in geval van een ernstig vermoeden van overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de lockers, de boekentas of de rugzak in het bijzijn van de gebruiker te controleren.

4.2   Begeleidende, orde-  en tuchtmaatregelen
We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.

4.2.1   Begeleidende maatregelen
Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen voorstellen:

 • Volgkaart
  Na beslissing in een klassenraad kan je een volgkaart opgelegd worden. Hierin worden een aantal bindende gedragsregels vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt. Na vier tot zes weken volgt een evaluatie. Je ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht.
 • Time-out
  Time-out is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan met dit schoolvervangend programma.

4.2.2  Herstel
Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte methodieken kunnen zijn:

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
 • een bemiddelingsgesprek;
 • No blame-methode

4.2.3   Ordemaatregelen
Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging, een opmerking;
 • een nota in je agenda;
 • strafwerk;
 • de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur of zijn afgevaardigde;
 • een aparte verplichte opdracht ipv de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag
 • een alternatieve ordemaatregel;
 • als je in een korte tijd meerdere nota’s in je agenda krijgt, kan na overleg tussen je klastitularis en/of leerkracht en de directeur een strafstudie volgen. Je ouders worden hiervan altijd verwittigd. De strafstudie gaat door op vrijdag van 16.15u tot 17.30u;
 • tijdelijke inbeslagname van niet-reglementaire voorwerpen (vb GSM).

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

4.2.4   Tuchtmaatregelen
We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid van medeleerlingen, personeelsleden of anderen.

Dit zal bv. het geval zijn:

 • als je na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;
 • als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
 • als je het pedagogisch project van de school in gevaar brengt.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting uit de school.

Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of zijn afgevaardigde. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij eerst het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.

Hoe verloopt een tuchtprocedure?

 • De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
 • Voor dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
 • Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
 • Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
 • In uitzonderlijke gevallen kan je preventief geschorst worden. (zie verder)

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.
De beroepsprocedure gaat als volgt:

 • Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:

Dhr Jo De Cock
Voorzitter vzw Karel de Goede SO
Collegestraat 24
8310 ASSEBROEK

 • De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting ontvangen werd. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
  Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
  Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
 • Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven( met bewijs van ontvangst).
  - het beroep is gedateerd en ondertekend.
  We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten.
 • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie deel 3). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Voor de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens de schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Andere belangrijke informatie

 • We zorgen ervoor dat je ouders voor het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.
 • Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.
 • Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.
 • Als je definitief wordt uitgesloten voor het einde van het schooljaar (31 augustus), blijf je bij ons ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.
 • Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.
 • Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

Wat is een preventieve schorsing?
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van de tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:

 • bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
 • wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen of personeelsleden van de school.

De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij motiveert deze  beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. Een preventieve schorsing uit de school wordt daarnaast ook vooraf afzonderlijk schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan je ouders.

Opvang tijdens een tuchtmaatregel.
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen we op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktisch afspraken maken met jou en je ouders.

4.3 Klachtenregeling
Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen jullie contact opnemen met de directeur.

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor je ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie
t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
 • de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
 • de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
 • de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 • de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:     

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect.De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

Deel 3: Informatie

De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school.

1.   Wie is wie?
Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school.

1.1   Schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Ons schoolbestuur is VZW S.O. Karel de Goede, Collegestraat 24, 8310 ASSEBROEK.

1.2   Het directieteam
Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

1.3   Onderwijzend en ondersteunend personeel.
De groep leraren en leraressen vormen samen het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken.
De opvoeders staan het directieteam bij in het administratief beheer van de school, houden toezicht en begeleiden ook de leerlingen.

1.4  De beroepscommissie
De beroepscommissie is bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C. In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen of  een andere beslissing nemen. De beroepscommissie is ook bevoegd voor  een beroep tegen een definitieve uitsluiting. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen.
In beide gevallen wordt de beroepscommissie samengesteld door een gelijk aantal externe en interne leden. De voorzitter is een extern lid dat geselecteerd wordt uit een pool van externe leden die niet verbonden zijn aan het schoolbestuur maar wel aan de scholengemeenschap Sint-Donaas. Op de uitnodigingsbrief krijgt u meer informatie over de samenstelling van de beroepscommissie.

1.5   Oudervereniging
Samenwerking met de ouders vinden we heel belangrijk. De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de opvoeding van al de leerlingen op school en thuis. Een aantal keren per jaar wordt een vergadering georganiseerd waarop alle ouders uitgenodigd worden. Ouders kunnen zelf agendapunten aanbrengen.

1.6   Leerlingenraad
Op school wordt een leerlingenraad opgericht. De bedoeling is de leerlingen te laten participeren in de organisatie van het schoolleven zodat het samenleven op school nog aangenamer wordt voor iedereen. Er wordt enkele keren per jaar vergaderd. De leerlingenraad is samengesteld uit twee vertegenwoordigers per klas. Deze klassenverantwoordelijken worden door hun klasgenoten verkozen. Vanuit de leerlingenraad worden 2 vertegenwoordigers voor de schoolraad gekozen. Minstens één leerkracht woont de vergadering bij.

1.7   Schoolraad
In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Ieder met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

1.8   CLB – Centrum voor leerlingenbegeleiding
Een CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.
Onze school, net zoals de andere scholen van de scholengemeenschap, wordt begeleid door
CLB Brugge(n), Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge                               
tel. 050 440 220
e-mail brugge1@clbbrugge.be
website www.clbbrugge.be

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige, en (assistent-)psycholoog of pedagoog. De namen van de teamleden die instaan voor de begeleiding van de leerlingen van deze school en hun bereikbaarheid worden in je schoolagenda genoteerd. Je vindt de namen ook op www.clbbrugge.be

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de school. Als wij vragen aan het CLB om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij als leerling ouder dan 12 jaar, daarmee instemt. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.
De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.
Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je ouders of jij (vanaf 12 jaar) moeten toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Het CLB legt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan ons CLB. Jij of je ouders hoeven hier niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.
Indien je niet akkoord gaat met het doorgeven van dossier, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s. Je kan  je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, een kopie van het gemotiveerd verslag (indien van toepassing), een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (indien van toepassing) en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding  van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van systematische contacten.
Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen de begeleiding van spijbelgedrag en de collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen ivm besmettelijke ziekten.

CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd.

CLB Brugge(n) heeft een procedure om met een klacht om te gaan.

Meer informatie vind je in de CLB-folder die je in de school ontvangt of op de website www.clbbrugge.be en www.vclb-koepel.be

1.9 Ondersteuningsnetwerk
Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Werkingsgebied noord regio West-Vlaanderen. Contact: 050-35.57.00; info@netwerknoord.be
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je terecht bij de directie.

2.   Jaarkalender
Deze wordt bij het begin van het schooljaar meegegeven.

3.   Administratief dossier van de leerling
De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.
Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je volgende documenten binnen op het secretariaat:

·            het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie) of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie);

·            een officieel document zoals een kopie van je identiteitskaart (recto/verso) of SIS-kaart.

Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten.

4.   Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt
Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en opvoeders met een luisterend oor. Ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding is er om je verder te helpen. We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Als je het moeilijk hebt met onze manier van werken, dan helpen we je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past.

4.1   Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd met jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

4.2   Geen geheimen
Er zijn twee soorten van geheimhoudingen in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.
In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de leerlingenbegeleiding.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

4.3   Een dossier
Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier.
Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in deel 2 van dit schoolreglement. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

4.4   Je leraren
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we hen bezorgen.

5.   Schoolverzekering
Je neemt steeds de kortste weg van huis naar school en terug. De schoolverzekering dekt immers geen ongevallen die gebeuren buiten de tijdsduur die normaal nodig is voor het naar school gaan of het naar huis terugkeren. De schoolverzekering dekt wel alle persoonlijke ongevallen tijdens alle activiteiten in schoolverband en onder toezicht van de leraars of opvoeders. Materiële schade wordt door de schoolverzekering niet gedekt. Een ongeval op school of opweg van/naar school moet binnen de 24 uur gemeld worden aan het secretariaat.

6.   Vrijwilligerswerk
De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Bij de organisatie van verschillende activiteiten kan  onze school rekenen op de vrijwillige inzet van ouders, oud-leerlingen en oud-leerkrachten.   
Onze school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten. Het verzekeringscontract is afgesloten bij KBC-Verzekeringen onder het nummer E1/28.843.551-0204. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.